ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Aydın Yazılım ve Elektrik Sanayi A.Ş. (Şirket) iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Çalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde işlenmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

-         Kimlik bilgileri

-         İletişim bilgileri

-         Mesleki deneyim bilgileri

-         Eğitim bilgileri

-         İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

-         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-         Sağlık Bilgisi

-         HES kodu

-         Aşı kartı bilgisi ve PCR test sonucu

-         Kamu Sağlığının Korunması

-         Çalışan Adaylarının İş Başvurularının Alınması Ve Değerlendirilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-         Adli Sicil Kaydı

-         Veri Sorumlusu Tesislerinin Güvenliğinin Temini

-         Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

-         Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması

Açık rızanın varlığı halinde

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Çalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde paylaşılabilecektir.

Aktarım Amacı

Aktarılan Taraf

Hukuki Sebep

Sizlere sunulan iş olanaklarından faydalanmanız ve sizlere en uygun pozisyonda çalışabilmenizin sağlanması

·          Vestel Şirketleri

·          Zorlu Holding A.Ş.

Açık rızanın varlığı halinde

Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde ve uyuşmazlık halinde

·          Yetkili kurum ve kuruluşlara

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kişilik envanteri, yabancı dil ve yetenek sınavı değerlendirmeleri ile çevrimiçi mülakatların gerçekleştirilmesi (zoom, teams, webex vb.)

·          İş/çözüm ortaklarımıza

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel veriler, çalışan adaylarından iş başvuruları sırasında internet sitesi, e-posta, başvuru formu yolu ile elektronik veya fiziki ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler

 Şirketimiz,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, Titanyum Blok 17, ODTÜ - Teknokent 06800, ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektup ile veya noter vasıtasıyla gönderilen dilekçe ile; veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile veya mobil imza ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine aydinyazilim@hs03.kep.tr gönderilmek suretiyle; iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.